Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb. §5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky 515/2020 Sb. 

1. Oficiální název 

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava 

Základní účel zřízení – sociální služby seniorům
Hlavní činnost – domov pro seniory, odlehčovací služba 

3. Organizační struktura 

Seznam organizačních složek 

Domov pro seniory
Odlehčovací služba 

Organizační struktura ve formátu pdf zde: Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní a poštovní adresa 

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p.o.
Manž. Curieových 603
Třebíč 674 01 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p.o.
Manž. Curieových 603
Třebíč 674 01 

+420 568 858 911 – recepce
+420 568 858 922 – ředitelka
+420 604 232 585 

4.3. Kontakty

Kontakty naleznete zde:   Kontakty

4.4. Náš tým

Kontakty na naše pracovníky naleznete zde:  Náš tým

4.5. Adresa internetové stránky 

www.ddtrebic.cz 

4.6. Adresa podatelny  

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p.o.
Manž. Curieových 603
Třebíč 674 01 

Přehled technických nosičů - CD, DVD, technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nepřijímáme flash disk 

4.7. Elektronická adresa podatelny  

Informace naleznete zde:  Kontakt na el.podatelnu

4.8. Datová schránka 

qd3ph39 

5. Případné platby lze poukázat 

Číslo účtu – KB č.účtu: 19-4613980257/0100 – provozní
KB č.účtu: 19-4614020207/0100 – platby za pobyt 

6. IČ 

71184562 

7. DIČ 

Domov není plátcem DPH 

8. Seznam hlavních dokumentů

Seznam naleznete zde ve složce:  Dokumenty  

8.1. Rozpočet 

Rozpočet je zveřejňován na webu zřizovatele. 

9. Žádosti o informace 

Prostřednictvím elektronické pošty : info@ddtrebic.cz
Prostřednictvím datové schránky: qd3ph39 

10. Příjem podání a podnětů 

Osoba určená k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka Domova, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. V platném znění, na ústní dotazy, osobní nebo telefonické bude odpovězeno hned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní. Pravidla najdete ve Směrnice pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb 

11. Předpisy 

11. 1. Nejdůležitější používané předpisy 

Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 206/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví
Zákon č. 302/2001Sb. O finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

12. Úhrady za poskytování informací 

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací. 

13. Licenční smlouvy 

13.1. Výhradní licence 

V současné době Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p.o. neposkytuje žádné výhradní licence podle § 14 a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb. 

14. Výroční zpráva 

Všechny Výroční zprávy naleznete na odkazu: Výroční zprávy