Ošetřovatelský úsek

Činnost úseku řídí, organizuje a kontroluje vedoucí ošetřovatelského úseku (vrchní sestra). Zdravotní a ošetřovatelská péče o uživatele je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťována kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků. Úsek odpovídá za rozpis směn nepřetržitého provozu včetně úklidu obytné části Domova.

Úsek se dále vnitřně člení na:

a) oddělení A

b) oddělení B

c) oddělení C

d) úklid

Činnost oddělení řídí a organizuje zdravotnický pracovník - vedoucí oddělení (úseková sestra). Každé oddělení samostatně provádí specializovanou ošetřovatelskou péči a přímou obslužnou péči o uživatele.

Domov pravidelně jednou týdně navštěvuje praktická lékařka, pravidelně dochází také specialisté – psychiatr, diabetolog. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, uživatel má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře.

Uživatelům poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči 12 zdravotních sester, 46 pracovníků v sociálních službách,  úklid zajišťuje 8 uklízeček.

Zdravotní sestry jsou registrované podle zákona 96/2004 Sb. Mají osvědčení o odborné způsobilosti pracovat bez odborného dohledu a jsou nositelé odbornosti 913.

Obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci v sociálních službách, kteří splňují podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.. Tato činnost zahrnuje úkony či pomoc uživatelům částečně či zcela imobilním k zajištění potřebné péče. Tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého uživatele.

Péče  je individuální, vychází z  potřeb jedince a ze závislosti uživatele na péči. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník se spolupodílí na jedné z metod práce s uživateli, kterou je individuální plánování průběhu služby.

O individuálním plánu a cílech rozhoduje samotný uživatel. Sám si určuje cíle, způsob plánování služby a naplňování cílů za spolupráce a podpory klíčového pracovníka a celého týmu pracovníků Domova.

Individuální plány jsou vytvářeny i u uživatelů s problémy v komunikaci. Klíčový pracovník se snaží navázat bližší kontakt s uživatelem pomocí technik neverbální komunikace – pozoruje chování a prožívání uživatele a podle jeho reakcí se snaží posoudit, zda jsou poskytované služby pro uživatele přínosem nebo ne.

Součástí komplexní péče o uživatele je i rehabilitační ošetřovatelství, jehož cílem je udržet chodící i imobilní  uživatele v nejlepší možné psychické a fyzické kondici. Někomu ošetřovatelská rehabilitace napomáhá k chůzi, někomu ke zvýšení tělesné kondice, jinému zase pomůže od bolesti.

Pro aktivizaci klientů s různými typy demence jsou na IV. podlaží pravidelně připravovány volnočasové aktivity zaměřené na muzikoterapii, reminiscenci, animoterapii, ergoterapii  podle schopností každého klienta. Mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech, upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. .

V rámci rozšíření služeb provádí jedna pracovnice uživatelům zdarma pedikúru. Pedikúra je uživatelům prováděna pravidelně - 5x týdně každé dopoledne od 8.00 – 12.00 hodin.

Personál ošetřovatelského úseku pravidelně se účastní spolu s ostatními úseky různých  společenských a kulturních akcí Domova  - např. Maškarní merenda, Velikonoční veselice, Mikulášská nadílka, a další.  Příjemným zpestřením pro uživatele na těchto akcích bývá účast dětí našich zaměstnanců.

Spolupráce s dobrovolníky - trvale spolupracujeme s Občanským sdružením STŘED, které se zabývá mj. prací s dobrovolníky, které pečlivě vybírá, školí a zajišťuje jejich podporu. Uživatele navštěvují ještě dobrovolnice z třebíčské CHARITY, studentky ze Střední odborné školy sociální v Moravských Budějovicích a ze Středního odborného učiliště Třešť v rámci odborné praxe.

Úklid všech prosto, včetně pokojů, je zabezpečen uklízečkami Domova.

Vzdělávání pracovníků - pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu.  

V souladu s platným zněním zákona č. 108/2006 Sb., zaměstnavatel zabezpečuje školení pracovníků v sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok.

K podpoře pracovníků slouží supervize.

Všichni pracovníci v přímé péči mají možnost účastnit se supervize na pracovišti. Je zajišťována externím odborníkem – supervizorem.

 

BAZÁLNÍ STIMULACE součástí poskytované péče

 

     Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul v roce 1975 Prof. Andreas Fröhlich při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi. V 80. letech byl koncept přenesen zdravotní sestrou Prof. Christel Biensttein do ošetřovatelské péče o dospělé nemocné.

      Tento koncept napomáhá uspokojovat potřeby klientů. Využívá dřívějších životních návyků a zkušeností klienta. Bazální stimulace využívá svých technik a programů, kterými klienty stimulujeme v oblastech: somatické - jedná se o stimulaci těla, jeho hranic; vestibulární - informuje o poloze a pohybu v prostoru; vibrační - umožňuje pocítit hranice těla; optické - zrakový vjem umožňuje poznávat okolní svět a orientovat se v něm; auditivní - umožňuje rozlišovat zvukové vjemy, pomáhá navázat kontakt s jinou osobou; orální - prostřednictvím dutiny ústní lze rozpoznávat chutě, vůně a konzistenci soust vkládaných do úst; olfaktorické - umožňuje rozeznávat jednotlivé pachy a vůně; taktilně – haptické - umožňuje vnímání doteku, tlaku, napětí, natažení, chladu, tepla, lechtání a vibrací.  

     Od března loňského roku jsme v našem Domově pro seniory začali pracovat i my s konceptem Bazální stimulace. Ošetřující personál byl základním a nástavbovým kurzem konceptu Bazální stimulace v průběhu roku 2013 a 2014 proškolen a Bazální stimulace se stala součástí poskytované péče. Stimulační intervence poskytujeme na základě osobní anamnézy klienta, kterou nám mohou poskytnout právě i jeho nejbližší.

     Cílem zařazení tohoto konceptu do péče o naše klienty je ještě více  přiblížit jejich život životu doma. Péče o klienty – především s pohybovým či duševním postižením, kteří jsou v našem zařízení zastoupeni v největším procentu – je sama o sobě velmi specifická. Přístup k těmto klientům vyžaduje velkou dávku empatie, taktu a trpělivosti.

     Bazální stimulace nás vede a radí jak ještě lépe vyhovět potřebám klientů, jak pracovat se schopnostmi, které naši klienti mají, dále je podporovat a rozvíjet tak, aby zůstaly zachované co možná nejdéle.

     Celý koncept je založen na zcela individuálním přístupu ke každému klientovi, kdy tento je brán jako rovnocenný partner. Bazální stimulace využívá v komunikaci a péči o klienta mnoho technik s ohledem na jeho momentální fyzický i psychický stav.

     Největší přínos Bazální stimulace pro klienty vidíme v lepším kontaktu nejen s námi, ale i s rodinnými příslušníky, dalším přínosem je i to, že Bazální stimulace klientům  nabízí pocit bezpečí a lepší vnímání sama sebe. Bazální stimulace nemusí být přínosem jen pro klienty, ale i pro ostatní, jež o ně pečují. Přínosem je lepší kontakt s klientem, jeho lepší pochopení. Někteří z nás vidí přínos v seberealizaci, kdy můžeme více uplatnit kreativitu.

     S konceptem Bazální stimulace jsme schopni ještě lépe vnímat individualitu klienta, zachovávat jeho schopnosti a v neposlední řadě zcela respektovat přirozený stud ve velmi intimních činnostech, které k běžnému životu patří.